Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamise teade

Ahja Vallavalitsus teatab Ibaste küla Avitaja kinnistu kalakasvanduse ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise aruande eelnõu avalikust väljapanekust. Avalik väljapanek toimub 10.10.2016-08.11.2016.

Planeeringuala asub Ahja vallas, Ibaste külas ning hõlmab Avitaja maaüksust (katastritunnus 11701:002:0142). Planeeritava ala pindala on 7,8 ha.

Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine kalakasvatustiikide ning nende juurde kuuluva taristu ja abihoonete püstitamiseks ning hoonestustingimuste seadmine. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta katastriüksuse sihtotstarve põllumajanduslikuks tootmismaaks.

KSH eelnõu koostamisel on selgunud, et planeeringuga eeldatavalt olulisi keskkonnamõjusid ei kaasne.

Planeeringu ja KSH eelnõuga on võimalik tutvuda valla veebilehel alates 10.10.2016: http://www.ahja.ee/teave/planeeringud/ või http://kobras.ee/avitaja/  ja tööajal vallamajas aadressil Illimari tn 6, Ahja alevik. Avaliku väljapaneku kestel saab planeeringule esitada ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikult aadressil: ahja@ahja.ee.

Ettepanekute või vastuväidete laekumisel toimub detailplaneeringu avalik arutelu 21. november 2016 kell 16.30 Ahja Vallavalitsuses.

 

 

Tasub lugeda ka...