Detailplaneeringu avalik väljapanek

Ahja Vallavalitsus teatab Ibaste küla Avitaja kinnistu kalakasvanduse ja lähiala detailplaneeringu avalikust väljapanekust. Avalik väljapanek toimub 14.03.2017 – 12.04.2017

Planeeringuala asub Ahja vallas, Ibaste külas ning hõlmab Avitaja maaüksust (kü tunnus 11701:002:0142). Planeeritava ala pindala on 7,8 ha.

Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine kalakasvatustiikide ning nende juurde kuuluva taristu ja abihoonete püstitamiseks ning hoonestustingimuste seadmine.

Planeeringuga eeldatavalt olulisi keskkonnamõjusid ei kaasne ning planeeringus on arvestatud keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemustega.

Planeeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel: või http://www.ahja.ee/teave/planeeringud/  ja tööajal vallamajas aadressil Illimari tn 6, Ahja alevik. Avaliku väljapaneku kestel saab planeeringule esitada ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikult aadressil: ahja@ahja.ee.

Kuna planeeringu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid ei laekunud, siis detailplaneeringu avalikku arutelu ei toimu. 

 

Tasub lugeda ka...