Haldusreform

Põlva Vallavolikogu

13.01.2016.a Põlva Vallavolikogu otsusega nr 1-3/8 tehti ettepanek algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja tehti ettepanek Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mikitamäe, Mooste, Orava, Räpina, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veriora ja Värska Vallavolikogudele alustada läbirääkimisi  haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

AHJA VALLA, LAHEDA VALLA, MOOSTE VALLA, PÕLVA VALLA JA VASTSE-KUUSTE VALLA ÜHINEMISLEPING

Lepingu lisad

Lisa 1. Seletuskiri

Lisa 2. Valla kaart mõõtkavas 1:50 000

Lisa 3. Prioriteetsete investeeringute loetelu

Lisa 4. Põlva valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 5. Ahja valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 6. Laheda valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 7. Mooste valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 8. Vastse-Kuuste valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 9. Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuse õiend

Ahja Vallavolikogu 21.12.2016 otsus nr 32 “Ühinemislepingu kinnitamine ning taotluse esitamine haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Ühinemislehte saab lugeda    SIIN

01-05.12.2016.a  Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemise rahvaküsitluse tulemusega saad tutvuda SIIN

Küsitluse tulem näitab nii elektrooniliselt kui ka küsitluspunktis antud hääli.

Ahja valla nimekirja kantud 889 hääleõiguslikust elanikust hääletas 67. Küsitluses osalenute % oli 7,5.

Põlvas toimunud koosolekud

Ahja valla esindajate nimetamine valdade ühinemisläbirääkimiste komisjonidesse

Võnnu Vallavolikogu

29.10.2015.a Võnnu Vallavolikogu otsusega nr 16 tehti ettepanek alustada konsultatsioone Ahja, Haaslava, Luunja, Meeksi, Mäksa ja Piirissaare valdadega omavalitsuste võimalikuks ühinemiseks.

24.03.2016.a Võnnu Vallavolikogu otsusega nr 2 tehti ettepanek algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja tehti ettepanek Ahja, Haaslava, Luunja, Meeksi, Mäksa, Vastse-Kuuste ja Piirissaare Vallavolikogudele alustada läbirääkimisi  haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

Võnnus toimunud koosolekud

memo_15.03.2016

Kõlleste Vallavolikogu

27.11.2015.a Kõlleste Vallavolikogu otsusega nr 23 tehti ettepanek alustada konsultatsioone Laheda, Kanepi, Vastse-Kuuste, Valgjärve, Ahja ja Mooste valdadega omavalitsuste võimalikuks ühinemiseks.

28.01.2016.a Kõlleste Vallavolikogu otsusega nr 5 tehti ettepanek algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja tehti ettepanek Laheda, Kanepi, Vastse-Kuuste, Valgjärve, Ahja ja Mooste Vallavolikogudele alustada läbirääkimisi  haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

Räpina Vallavolikogu

16.12.2015.a Räpina Vallavolikogu otsusega nr 39 tehti  Veriora, Orava, Meeksi, Piirissaare, Mooste, Ahja, Mikitamäe ja Värska vallavolikogule  ettepanek algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine eesmärgiga moodustada mitme omavalitsuse üksuse põhjal üks kohaliku omavalitsuse üksus.

Räpinas toimunud koosolekud

Ühinemisümarlaud. protokoll 4.2.16

Lisa 1 – ühinemisümarlaual osalejate nimekiri kontaktandmetega

Lisa 2 – Tegevused ja tähtajad ühinemisprotsessis Räpina

Lisa 3 – Ühinemisläbirääkimiste soovitused

Lisa 4 – Omavalitsuste seisukohad ühinemisläbirääkimisteks 12.02.2016

Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni nõupidamise protokoll 3.3.16

Lisa 1. Komisjonide memo 03.03.2016

Lisa 2. Uuendatud ajakava projekt_Räpina_03.03.2016

Protokoll. Juhtkomisjoni nõupidamine 24.3.16